Ασφάλεια Μεταφορών – Διαμεταφορών (CMR)

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η συνεχής διακίνηση των εμπορευμάτων καθιστούν απαραίτητη την ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων (ασφαλιση cargo), αλλά και των ευθυνών που προκύπτουν (ασφαλιση CMR} και αναλογούν στα εμπλεκόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (μεταφορείς και διαμεταφορείς).

Βάσει των αναγκών των πελατών μας, επιλέγουμε και προτείνουμε το κατάλληλο είδος συμβολαίου, διαπραγματευόμαστε τις προσφορές των ασφαλιστικών εταιριών και αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό τυχόν ζημιών μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης στον πελάτη μας.

Η ασφάλιση μεταφορών αποτελεί ένα από τα παλαιότερα είδη ασφάλισης.
Ο βασικότερος και πιο γνωστός τρόπος ασφάλισης εμπορευμάτων διέπεται διεθνώς από της ρήτρες των Ασφαλιστών Λονδίνου και είναι:

Ρήτρα ‘’Α’’

Κατά Παντός Κινδύνου

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου) εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται στο συμβόλαιο. Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας και κακόβουλης πράξης.

Στις βασικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η καθυστέρηση και άλλες.

Ρήτρα ‘’Β‘’

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

Ρήτρα ‘’C ‘’ Βασική Κάλυψη

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και η εκβολή του φορτίου στην θάλασσα.

Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας και η συμμετοχή στα σώστρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας