Ασφάλεια Περιβαλλοντολογική Ευθύνη

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»

Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντολογική νομοθεσία διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς απόδοσης ευθύνης για τη διασφάλιση της ενεργούς προστασίας του περιβάλλοντος. Στο νέο αυτό καθεστώς εμπίπτουν περιβαλλοντικές ζημίες στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικότοπους.

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης (environmental liability), απόλυτα προσηλωμένη στην νομοθεσία, ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά της, προσφέροντας σε αυτήν τις απαιτούμενες καλύψεις σύμφωνα με το νέο καθεστώς ευθύνης.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει:

  • Κάλυψη των δαπανών αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από απρόβλεπτο ατύχημα, για το οποίο έχει καταλογιστεί ευθύνη από την αρμόδια αρχή
  • Κάλυψη δαπανών περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας
  • Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από την νομοθεσία μελετών και προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημίας
  • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους
  • Κάλυψη δαπανών νομικής υποστήριξης
  • Κάλυψη αστικής ευθύνης για τη συλλογή και μεταφορά Μη Επικίνδυνων αποβλήτων

Επικοινωνήστε μαζί μας