ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.- ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΥ», [στο εξής: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”], με έδρα το Παλαιό Φάληρο Αττικής, Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 33, ΤΚ 17561, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό ΓΕΜΗ 70007103000, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και συγκεκριμένα ως Ασφαλιστικός Πράκτορας.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της www.asfaleieskatsarou.com είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 17:00, στα τηλέφωνα: 2109820118 – 2109821843 και email npk.asfaleies@gmail.com.

Η Εταιρεία δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.asfaleieskatsarou.com με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρεία της επιλογής τους εκ των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία μας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αποκλειστικώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ή οιασδήποτε άλλης μορφής ασφαλιστική σύμβαση.

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της www.asfaleieskatsarou.com σε όλα τα στάδια της φόρμας επικοινωνίας. Προϋπόθεση της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας είναι η εισαγωγή των απαιτούμενων πληροφοριών και η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στον Χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου μας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.

Ο Χρήστης του δικτυακού μας χώρου, οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση του, να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες, διατάξεις και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί Προστασίας Πνευματικής ιδιοκτησίας και Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET), ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει τον επισκέπτη/χρήστη, μέσω «δεσμών» hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται την διαθεσιμότητα τους. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/χρήστη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου στους οποίους τον παραπέμπουμε, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση, να απευθύνεται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο.

Περαιτέρω, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου.

Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

COOKIES
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).